• 3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL22V100SEM Pillow Block Bearings
 • 3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL22V100SEM Pillow Block Bearings
 • 3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL22V100SEM Pillow Block Bearings
 • 3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL22V100SEM Pillow Block Bearings

3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL22V100SEM Pillow Block Bearings

 • Get Latest Price
 • QM INDUSTRIES
 • QVPL22V100SEM
Product Details
B:94.00 mm Fillet Radius ra:2.50 mm D:215.0000 mm
Grease Speed Rating n1:3000 rpm Basic Static Radial Load Rating Co:400000 N d:100.000 mm
Basic Dynamic Radial Load Rating C:345000 N Fillet Radius rb:1.00 mm Oil Speed Rating n2:4400 rpm
Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter
Product Description

3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL22V100SEM Pillow Block Bearings

H60 mm
ra max.2.1 mm
r1,2 min.2.1 mm
da min.245 mm
Mass bearing13.9 kg
Shaft washerWS 89330
Reference speed630 r/min
Limiting speed1300 r/min
B20.5 mm
d1250 mm

3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL22V100SEM Pillow Block BearingsNeeds Analysis ,

Same3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL22V100SEM Pillow Block Bearings quality control
HTJKhbLs
QVFKP20V090SC - - - - - - - -
QAAC20A400SEO - - - - - - - -
QAFY18A304SM - - - - - - - -
QAACW13A208SN - - - - - - - -
QAFY11A203SN60 mm - - - - - - -
QAAFX11A055SEM222.25 mm - - - - - - -
QVFLP22V311SET - - - - - - - -
QVFY26V115SB - - - - - - - -
QAAPX20A100SEB - - - - - - - -
QVFY26V407SEO - - - - - - - -
QVPL22V100SEM - - - - - - - -
QVPG17V212SC - - - - - - - -
QMTU18J303SN - - - - - - - -
QAFY20A400SEO - - - - - - - -
QVSN14V060SEO - - - - - - - -
DVC17K075SN - - - - - - - -
QVPK15V207SEO - - - - - - - -
QATU15A212SEN - - - - - - - -
QMCW20J311SM - - - - - - - -
QVVMC13V204SEO - - - - - - - -
QAMC11A204SO - - - - - - - -
QAAFX18A303SM - - - - - - - -
TAFK15K207SO - - - - - - - -
QMTU18J307SEC - - - - - - - -
QVVPG20V304SB - - - - - - - -
QMPG30J515SEB - - - - 25.654 mm62.992 mm - -
QVP22V100SET222.25 mm - - - - - - -
QAAPXT15A075SEN - - - - - - - -
QAAPXT15A215ST - - - - - - - -
QMP20J100SEB - - - - - - - -
QVVPA22V100SEC - - - - - - - -
QACW20A315SO - - - - - - - -
QATU15A211SC - - - - - - - -
QMFY13J208SET - - - - - - - -
QMFL13J207SEM85 mm - - - - - - -
QVVSN16V215SEC - - - - - - - -
QVVPF28V500SEC - - - - - - - -
QVFLP22V311SC - - - - - - - -
QMMH18J308SC - - 99 mm - - - - -
QVVPX16V215SEC - - - - - - - -
QVFL11V115SEC - - - - - - - -
QMPF15J215SC - - - - - - - -
TAPK22K100SEO - - - - - - - -
QAAPL20A315SEN - - - - - - - -
QMPL08J108SO - - - - - - - -
QVVP19V085SEB - - - - - - - -
QMP08J108SM - - - 12 mm - 22.3 mm - -
QAAMC10A200SB - - - - - - - -
QMF09J111SEM - - - - - - - -
QAAFY18A308SB - - - - - - - -
QVPL22V100SEO - - - - - - - -
DVF11K200SEB - - - - - - - -
QVPG20V303SB187.325 mm - - - - - - -
QMFY11J055SB127 mm - - - - - 244.475 mm29.766 mm
TAPN11K050SEO - - - - - - - -
QVVFC17V215SO - - - - - - - -
QACW15A300SM - - - - - - - -
QAAPF15A211SEN - 38 mm - - - - - -
QMC08J108SM - - - - - - 679.45 mm -
QVVFL12V055SEC - - - - - - - -
QMFX20J100SEB - - - - - - - -
QVFXP19V085SN - - - - - - - -
QAFL18A090SB - - - - - - - -
QVVPA11V200SO - - - - - - - -
QVVPR19V090SM - - - 9 mm - - - -
QASN18A307SN - - - - - - - -
QAPL18A303ST - - - - - - - -
QVSN16V215ST - - - - - - - -
QVVPR19V304SO - - - - - - - -
QF15067S30348 mm - - - - - - -
QMFL15J212SEN - 42.25 mm - - - - - -
QVVCW19V303SEC - - - - - - - -
QMPG30J600SM - - - - - - - -
QMFX15J070SEM - - - 4 mm - - - -
QAAPR18A090SEB - - - - - - - -
QVVF16V300SO - - - - - - - -
QMSN22J115SM - - - - - - 269.875 mm -
QAP15A211SEB - - - - - - - -
QVFK17V070SEN - - - - - - 831.85 mm -
QMSN26J130SET - - - - - - - -
QVF19V307SEB - - - - - - - -
QVFL11V115SN - - - - - - - -
QVVFL16V070ST - - - 12 mm - - - -
QVPKT13V203SEM144.463 mm - - - - - 266.7 mm32.941 mm
QAAPF13A065ST - - - - - - - -
QMPH30J508SET - - - - - - - -
QAPF20A100SN169.863 mm - - - 33.337 mm - 330.2 mm -
QVVTU14V208SET - - - - - - - -
QMSN26J130SB - - - - - - - -
QVVPN17V300SC - - - - - - - -
QMPR15J070SN - - - - - - - -

QM INDUSTRIES Bearing

3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL22V100SEM Pillow Block Bearings

3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL22V100SEM Pillow Block Bearings images